(G)MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel te overleggen met de directie over beleidszaken (onderwijsinhoudelijk, organisatorisch en financieel). Bij beleidswijzigingen heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders (4) en personeel (4). De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school. Via de MR kunnen ouders en personeel dus hun stem laten horen en invloed uitoefenen.

De vergaderingen van MR zijn openbaar.

Secretaris Chris Snellen mr.tangram@kom-leren.nl

Stichting kom Leren heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze praat en denkt met het bestuur mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van haar scholen. De GMR heeft een adviserende of instemmende functie. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders.

Klik hier voor meer informatie over de GMR