Over kom leren

Wij beschouwen talentontwikkeling als onze opdracht

Stichting kom Leren gaat ervan uit dat kinderen voortdurend en op verschillende manieren leren. Het onderwijs wordt zo ingericht dat het daarop inspeelt. De scholen bieden een rijke, boeiende, uitdagende en stimulerende leeromgeving. Het kind, zijn ontwikkelingsmogelijkheden en zijn leerstijlen staan centraal bij het aanbieden van het onderwijs dat het beste past. Het doel is de kinderen, door hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve talenten te ontwikkelen, te brengen tot evenwichtige persoonlijkheden, die met zelfvertrouwen en verantwoordelijk-heidsbesef hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

Wij zien onderwijs als mensenwerk

De school is een mensengemeenschap, waarin mensen gezien en gehoord worden en waar men respectvol met elkaar omgaat. Personeelsleden zijn betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ze zijn bevlogen, bevoegd, bekwaam en onderhouden voortdurend hun professionaliteit. In de school vindt een vanzelfsprekende professionele dialoog met collega’s, leidinggevenden, ouders en anderen plaats, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Stichting kom Leren vult het werkgeverschap in vanuit de idee dat de personeelsleden het kapitaal van de organisatie vormen.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het CvB is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het CvB heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut.

Het CvB bestaat uit de volgende personen:

Stef Niekamp (voorzitter CvB) en Inge Ambaum-Jordens (lid CvB).

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT)houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De RvT heeft haar taken en bevoegdheden vastgelegd in het bestuursstatuut. De RvT wordt voorgezeten door dhr. P. Vossen.

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op de terreinen personeelszaken, huisvesting en financiën, onderwijs en zorg.

Directeurenberaad

De directeuren van de scholen van de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie.