Schoolondersteuningsprofiel

Onze ankerpunten

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die Tangram momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.Basisondersteuning omvat vier ankerpunten.

De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen (ontwikkelagenda en jaarplan) aan de ankerpunten van de basisondersteuning.

Ankerpunten:

  1. Kwaliteitsstandaard. Basisarrangement aan de hand van het toezichtkader van de onderwijsinspectie.
  2. Planmatig en handelingsgericht werken. Indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken.
  3. Specifieke ondersteuning. De school heeft een aanbod voor preventieve en curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  4. Ondersteuningsstructuur. Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners).

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning Tangram op dit moment.

Klik hier voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel van Tangram.