Zorgstructuur

Een vaste structuur voor de ontwikkeling van uw kind

Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart wordt gebracht. Daarvoor hanteren we een vaste structuur. Dit betekent dat vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, het geobserveerd en getoetst wordt totdat het de school verlaat.

Om onze kwaliteit van onderwijs te waarborgen en te verbeteren kijken we naar ons zelf. Binnen onze kwaliteitszorg is het meten van onze opbrengsten een regelmatig terugkerend proces. We kijken daarmee of ons onderwijs kwalitatief voldoet aan de doelen die we gesteld hebben.

We betrekken ouders vroegtijdig bij signalen en gaan uit van wederzijdse betrokkenheid. We hebben samen immers een gemeenschappelijk belang: een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van het kind. Daarom gaan we als gelijkwaardige partners in gesprek en werken zoveel mogelijk samen. Daarbij staat ten allen tijde het kind centraal.

Binnen onze zorgstructuur werken wij handelingsgericht. Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijs- en basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van kindkenmerken, signalen en toetsen wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het kind of een groep kinderen heeft en passen we het onderwijs daarop aan.

De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de zorg aan en begeleiding van de kinderen in de groep, de IB-er coördineert de zorg en begeleiding op school. De Intern Begeleider (IB-er) is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten als het gaat om zorgvragen. Ook ouders kunnen met vragen terecht bij de IB-er.