Blokplan

Kijken naar wat het kind nodig heeft

Een blokplan is een middel, lesvoorbereiding, van een leerstofblok om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in een groep. Deze voorbereiding maakt dat de leerkracht beredeneerd aanbod biedt en goed aansluit bij wat de kinderen nodig hebben. Door het werken met blokplannen gaan we uit van de sterke kanten van kinderen en willen we pro-actief aan de slag. We kijken niet naar wat er mis is met het kind, maar wat het nodig heeft. We stellen doelen op maat.

Alle kinderen worden in drie groepen ingedeeld. De kinderen in de instructiegroep hebben behoefte aan extra uitleg, herhaling of verlengde instructie. De basisgroep gedijt bij de basisinstructie en kan dan aan de slag. In de verrijkingsgroep zitten die kinderen die na een verkorte instructie vlot zelfstandig aan de slag kunnen. Deze kinderen krijgen ook verrijking of verdiepingsopdrachten.

Een blokplan wordt voorafgaand van ieder nieuw leerstofblok van de methode opgesteld en na afloop geëvalueerd. De leerkracht reflecteert op zijn manier van lesgeven: ’wat is het effect van mijn instructie en wat betekent dat voor de komende periode?’ Daarnaast wordt aan de hand van observaties en toetsresultaten gekeken of de doelen zijn behaald.

Er wordt tevens een doelenmuur ingericht. Kinderen weten waaraan gewerkt gaat worden en wat verwachtingen zijn. Door deze doelen samen met kinderen op te stellen worden zij meer meegenomen in hun eigen leerproces.

De leerkracht stelt het blokplan op. Tijdens de groepsbespreking met de IB-er wordt gekeken naar de kinderen en het niveau en wordt samen bepaald of het kind (nog) in de juiste groep is ingedeeld.

Wanneer een kind onvoldoende profiteert van het aanbod in een blokplan wordt een handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt uiteraard in overleg met ouders.

We hanteren momenteel blokplannen voor rekenen (groep 3 t/m 8) en technisch lezen (groep 3).