Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht het niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in een samenwerkingsverband. Hierbinnen wordt een dekkend aanbod georganiseerd, waarin voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte een passende plek wordt gevonden.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin is opgenomen welke basis- en gespecialiseerde zorg de school kan bieden. Wij hebben hierin tevens beschreven wat wij op dit moment doen om kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen, onder welke voorwaarden, wat we niet kunnen en wat we willen ontwikkelen.

Wij hebben op school leerkrachten met specialismen op het gebied van lezen (dyslexie), rekenproblemen en dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid. Samen met het zorgteam, bestaande uit de intern begeleider (IB-er) en directeur, wordt in overleg met ouders en leerkracht gekeken wat voor een leerling of een groep nodig is. Leerlingen die worden aangemeld met een specifieke onderwijsbehoefte worden beoordeeld door het zorgteam. De beoordeling richt zich met name op het feit of wij als school in staat zijn de zorg aan de leerling te bieden die de leerling dan nodig heeft.